مزایای روش بدون تراش

مزایای روش بدون تراش مزایای روش بدون تراش مزایای روش بدون تراش

مزایای روش بدون تراش

  • کاهش زمان اجرای پروژه (روش ترانشه ای بسیار سریعتر از سنگر باز)
  • عبور از زیر رودخانه و سایر سازه ها
  • رابط کمتر با زیرساخت ها
  • اختلال کمتر در ترافیک
  • افزایش آلایندگی
  • مزایای زیست محیطی
  • امکان کار در زیر آب
  • ایمنی بیشتر
  • حرکت زمین به حداقل کاهش می یابد
  • کار ساخت و ساز در همه آب و هوا

Enter your keyword